.
ตะกร้า [0]
วันที่สร้างเว็บ :1/2/2009
ปรับปรุงเว็บครั้งล่าสุดเมื่อ :23/3/2019
จำนวนคนเข้าชมเว็บนี้ :1120147
เข้าสู่เว็บ sabuyjaishop.com
เข้าสู่เว็บ sabuyjaishop.com
เข้าสู่เว็บ sabuyjaishop.com
เข้าสู่เว็บ sabuyjaishop.com
เข้าสู่เว็บ sabuyjaishop.com
เข้าสู่เว็บ sabuyjaishop.com
เข้าสู่เว็บ sabuyjaishop.com
สมัครสมาชิก
บทความ ณ. วันที่ : 24/7/2017        จำนวนคนเข้าชมเว็บ : 6362 ครั้ง   

 

เงื่อนไขการการรับบัตรสมาชิก ฟรี

1.สั่งซื้อสินค้า 1 ครั้งยอด 2,000 บาทขึ้นไปสามาถใช้ส่วนลด20%ได้ตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้าครั้งแรก

2.กรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกมาให้ครบ

3.ทางเราจะส่งบัตรสมาชิกไปให้ลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าครั้งต่อไป(ไม่จำกัดยอดสั่งซื้อ)

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก
1. ผู้เป็นสมาชิกต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และการเป็นสมาชิกจะสิ้นสุดลงเมื่อไม่ได้ร่วมกิจกรรมหรือสั่งสินค้าเป็นเวลาติดต่อกัน 1 ปี หรือไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช จำกัด
2. สมาชิกจะต้องดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้าตามแผนการตลาดของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
3. เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ต้องไม่อวดอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์อย่างเกินความจริง โดยไม่มีหลักฐานและต้องไม่บิดเบือนคุณภาพ ราคา ปริมาณ วันเวลา และสถานที่ผลิต
4. สมาชิกจะต้องอธิบายถึงวิธี หรือสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อความระวังที่ระบุไว้ในฉลากในช่วงระหว่างการขาย
5. สมาชิกตกลงจะเข้าร่วมในการรับการอบรม เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการขายซึ่งจัดการอบรมโดยบริษัทฯ
6. ผู้จะเป็นสมาชิกนั้นจะต้องมิใช่พนักงานหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก แก่ผู้ละเมิดกฏระเบียบการเป็นสมาชิก
8. สมาชิกจะต้องจำหน่ายสินค้าเฉพาะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่านั้น
9. สมาชิกจะต้องประพฤติหรือปฏิบัติตามแนวหรือหลักปฏิบัติของผู้ขาย ด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุดของทั้งบริษัทฯ และสมาชิกเอง
10. สมาชิกจะต้องไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยการแลกเปลี่ยน แทรกแซง เอาเปรียบ ลดราคาหรือแก่งแย่งลูกค้าจากสมาชิกคนอื่น ๆ ของบริษัทฯ เดียวกัน
11. สมาชิกจะขายผลิตภัณฑ์ตรงตามราคาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในแผนการขายเท่านั้น
12. หากสมาชิกปฏิบัติผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใด สมาชิกให้สิทธิ์หรือยินยอมให้บริษัทฯ เข้าอายัดผลิตภัณฑ์คืนได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยยินยอมให้พนักงานหรือบุคคลที่บริษัทฯ ได้มอบหมาย เข้าไปในสถานที่ , ร้าน , ห้าง , บริษัท , บ้าน , หรือโรงเรือนใด อันเป็นที่รโหฐานของสมาชิก และยินยอมให้บริษัทปรับเป็นเงินค่าเสียหายจำนวน 10 เท่า ของผลิตภัณฑ์ที่อายัด ดังนั้นสมาชิกจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายทั้งทางแพ่งและทางอาญาแก่บริษัทฯ
13. ผู้ใดมิได้เป็นสมาชิกของบริษัทฯ หรือถูกเพิกถอนให้พ้นจากการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ แล้ว แต่ยังแอบอ้างการเป็นสมาชิกของบริษัทฯ มาใช้ประกอบกิจการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยมิได้รับอนุญาตทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง บริษัทฯ จะดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายต่อบุคคลนั้นในความผิดฐาน ละเมิด ตามกฏหมายโดยเด็ดขาด